Kodeks honorowy graczy

 1. Gra miejska jest formą rozrywki, w której uczestnicy szanują się nawzajem, są wobec siebie uczciwi i postępują w taki sposób, jakby sami chcieli, by inni postępowali wobec nich.
 2. Escape City to gra oparta na zasadach fair play. Wszelkie próby, w tym: oszustwa, próby matactwa oraz inne wykroczenia nie będące zgodne z regułą fair play będą w konsekwencji prowadziły do wykluczenia uczestnika z rozgrywki.
 3. Wszelkie zachowania aspołeczne, które będą skutkowały krzywdą innych graczy lub osób trzecich będą karane wykluczeniem z gry, a popełnione przestępstwa i wykroczenia zostaną zgłoszone odpowiednim służbom porządkowym.

 

Regulamin

Postanowienia wstępne

Organizatorem Gry o nazwie Escape city jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.

Gra  Escape City to forma rozrywki polegającej na realizowaniu zadań wyznaczonych przez organizatorów w trakcie rozgrywki, na poszczególnych stacjach, przygotowanych na terenie miasta i oznaczonych zgodnie z identyfikacja wskazaną przez Organizatora, zwana w dalszej części regulaminu grą.

 

1

Warunki udziału w grze

 

 1. Warunkiem udziału w grze jest uprzednie zgłoszenie się za pomocą systemu rejestracyjnego dostępnego na stronie www.gryfickagramiejska.pl lub zgłoszenie uczestnictwa w miejscu oznaczonym jako pierwsza stacja gry. Osoby niezarejestrowane nie mogą zostać uczestnikami gry.
 2. Rozgrywka odbędzie się na terenie miasta Gryfice, a rozpoczęcie gry będzie miało miejsce w Gryfickim Domu Kultury. Rejestracja rozpocznie się o godzinie 10:00 i zakończy się o 11:00.
 3. Każdy z uczestników otrzyma od organizatorów zestaw niezbędnych materiałów umożliwiających udział w rozgrywce.

 

2

Warunki zwycięstwa, dyskwalifikacji oraz odbioru nagrody

 1. Grę wygrywa ten uczestnik, który zbierze w toku gry największą wartość nominalną przedmiotów i zaliczy zadania na wszystkich stacjach obowiązkowych.
 2. Liczba przedmiotów dostępnych w grze jest ściśle ograniczona, a próba zafałszowania oryginalnych przedmiotów będzie zgłaszana odpowiednim organom ścigania, jako próba wyłudzenia nagród o wartości przekraczającej 1000 złotych (wysoka szkodliwość społeczna czynu).
 3. W  przypadku usunięcia numeru startowego gracza podczas rozgrywki drużyna lub gracz indywidualny, w zależności od formy uczestnictwa, zostaje zdyskwalifikowany.
 4. W przypadku zdobycia równej wartości nominalnej przedmiotów przez graczy plasujących się na miejscu pierwszym, drugim, trzecim i ostatnim miejscu w grupie graczy nagradzanych organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zadania dodatkowego umożliwiającego wyłonienie tylko jednego zwycięzcy na każdym z wymienionych miejsc.
 5. W grze nie mogą brać udziału pracownicy oraz najbliżsi członkowie rodzin pracowników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 6. Odbiór nagrody, w przypadku nie zgłoszenia się na uroczystym wręczeniu nagród po zakończeniu rozgrywki w Gryfickim Domu Kultury, możliwe jest w terminie 7 dni od daty zakończenia rozgrywki.
 7. W przypadku nie odebrania nagrody za zajęcie nagradzanego miejsca, nagroda zostaje przekazana następnemu uczestnikowi, który zdobył najwięcej punktów.

3

Warunki wykorzystania wizerunku

 

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystywania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach z wydarzenia, a w szczególności prawo do korzystania z nich, bez ograniczeń terytorialnych, oraz nieograniczonego rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką;

b) wystawianie, publiczne udostępnianie;

c) wprowadzanie do pamięci komputera oraz sieci komputerowych i multimedialnych, w tym do sieci Internet;

d) użycie oraz reprodukcja za pomocą wszelkich dostępnych Organizatorowi technik dla potrzeb Organizatora.

Uczestnik wyraża swoją zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach realizowanych w trakcie gry. Uczestnik ma prawo do bycia “zapomnianym” w myśl ustawy tj. RODO, poprzez zgłoszenie takiej informacji do organizatora pod adresem e-mail kontakt@gryfickagramiejska.pl lub listownie pisząc do siedziby Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

 

4

Bezpieczeństwo w czasie gry

 

 1. Organizatorzy nie zapewniają opieki Uczestników pełnoletnich dla Uczestników niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
 2. Uczestnikiem gry może być każda osoba fizyczna, z tym że osoby poniżej 16 roku życia powinny grać pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 3. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania się do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników podczas trwania Gry.

5

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym pod adres Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu z dopiskiem „Reklamacja w sprawie gry miejskiej”.