Kodeks honorowy graczy

 1. Gra miejska jest formą rozrywki, w której uczestnicy szanują się nawzajem, są wobec siebie uczciwi i postępują w taki sposób, jakby sami chcieli, by inni postępowali wobec nich.
 2. Skarb Landrata to gra oparta na zasadach fair play. Wszelkie próby, w tym: oszustwa, próby matactwa oraz inne wykroczenia nie będące zgodne z regułą fair play będą w konsekwencji prowadziły do wykluczenia uczestnika z rozgrywki.
 3. Wszelkie zachowania aspołeczne, które będą skutkowały krzywdą innych graczy lub osób trzecich będą karane wykluczeniem z gry, a popełnione przestępstwa i wykroczenia zostaną zgłoszone odpowiednim służbom porządkowym.

 

Regulamin

Postanowienia wstępne

Organizatorem Gry o nazwie Skarb Landrata jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie zwana w dalszej części regulaminu Organizatorem.

Gra  Skarb Landrata to forma rozrywki polegającej na realizowaniu zadań wyznaczonych przez organizatorów w trakcie rozgrywki, na poszczególnych stacjach, przygotowanych na terenie miasta i oznaczonych zgodnie z identyfikacja wskazaną przez Organizatora, zwana w dalszej części regulaminu grą.

 

Warunki udziału w grze

 1. Warunkiem udziału w grze jest uprzednie zgłoszenie się za pomocą systemu rejestracyjnego dostępnego na stronie www.gryfickagramiejska.pl lub zgłoszenie uczestnictwa w miejscu oznaczonym jako pierwsza stacja gry. Osoby niezarejestrowane nie mogą zostać uczestnikami gry.
 2. Rozgrywka odbędzie się na terenie miasta Gryfice, a rozpoczęcie gry będzie miało miejsce na placu Zwycięstwa w Gryficach. Rejestracja rozpocznie się o godzinie 10:00 i zakończy się o 10:59.
 3. Każdy z uczestników otrzyma od organizatorów zestaw niezbędnych materiałów umożliwiających udział w rozgrywce.

 

Warunki zwycięstwa w grze i odbioru nagrody

 1. Grę wygrywa ten uczestnik, który zbierze w toku gry największą liczbę dukatów i zaliczy zadania na wszystkich stacjach obowiązkowych. Wskazówka jest to papierowy arkusza papieru oznaczony odpowiednią identyfikacją wizualną, w tym znakiem gry Skarb Landrata.
 2. Liczba dukatów dostępnych w grze jest ściśle ograniczona, a próba zafałszowania oryginalnych dukatów będzie zgłaszana odpowiednim organom ścigania, jako próba wyłudzenia nagród o wartości przekraczającej 1000 złotych.
 3. W przypadku zdobycia równej liczby dukatów graczy plasujących się na miejscu pierwszym, drugim, trzecim i ostatnim miejscu w grupie graczy nagradzanych organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zadania dodatkowego umożliwiającego wyłonienie tylko jednego zwycięzcy na każdym z wymienionych miejsc.
 4. W grze nie mogą brać udziału pracownicy oraz najbliżsi członkowie rodzin pracowników Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 5. Odbiór nagrody, w przypadku nie zgłoszenia się na uroczystym wręczeniu nagród po zakończeniu rozgrywki w parku miejskim, możliwe jest w terminie 7 dni od daty zakończenia rozgrywki.
 6. W przypadku nie odebrania nagrody za zajęcie nagradzanego miejsca, nagroda zostaje przekazana następnemu uczestnikowi, który zdobył najwięcej punktów.

 

Warunki wykorzystania wizerunku

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystywania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach z wydarzenia, a w szczególności prawo do korzystania z nich, bez ograniczeń terytorialnych, oraz nieograniczonego rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 2. a) utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką;
 3. b) wystawianie, publiczne udostępnianie;
 4. c) wprowadzanie do pamięci komputera oraz sieci komputerowych i multimedialnych, w tym do sieci Internet;
 5. d) użycie oraz reprodukcja za pomocą wszelkich dostępnych Organizatorowi technik dla potrzeb Organizatora.

Uczestnik wyraża swoją zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach realizowanych w trakcie gry. Uczestnik ma prawo do bycia “zapomnianym” w myśl ustawy tj. RODO, poprzez zgłoszenie takiej informacji do organizatora pod adresem e-mail kontakt@gryfickagramiejska.pl lub listownie pisząc do siedziby Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

 

Bezpieczeństwo w czasie gry

 1. Organizatorzy nie zapewniają opieki Uczestników pełnoletnich dla Uczestników niepełnoletnich uczestniczących w Grze.
 2. Uczestnikiem gry może być każda osoba fizyczna, z tym że osoby poniżej 18 roku życia powinny grać pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 3. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania się do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników podczas trwania Gry.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 2. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Gry z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Gry. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym pod adres Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu z dopiskiem „Reklamacja w sprawie gry miejskiej”.

Regulamin realizacji

„Vouchera Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

na wybrany produkt z oferty edukacyjnej ”

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Vouchera oraz zasady otrzymywania i korzystania z Vouchera lub Bonu Upominkowego (dalej „Voucher”), stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Voucher jest dokumentem wystawionym przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu w Szczecinie ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin (dalej „ZPSB”)
 3. Voucher można realizować w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Voucher jest  dokumentem  umożliwiającym  realizację  wybranych  usług,  otrzymania  wybranych produktów, uzyskania odpowiedniej zniżki na świadczone przez ZPSB usługi bądź produkty albo umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez ZPSB w ramach jej działalności.
 5. Voucher jest   wydawany   w   formie   papierowego lub   elektronicznego zaproszenia na   okaziciela, zawierającego  rodzaj  usługi,  określony  produkt,  wysokość  zniżki  lub  odpowiednią do wykorzystania kwotę. Ponadto, Voucher może zawierać opis sposobu jego realizacji.
 6. Voucher ważny jest przez 6 (sześć) miesiące liczone od dnia jego wystawienia, jeśli Voucher nie zawiera innej daty ważności.
 7. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę. W sytuacji, gdy wartość Vouchera jest wyższa niż wartość realizowanej z jego wykorzystaniem usługi, powstała nadwyżka nie ulega zwrotowi w gotówce.
 8. Jeżeli wartość  zrealizowanych  zabiegów  przekroczy  wartość  wskazaną  na Voucherze,   Klient   ma obowiązek  pokryć  powstałą  różnicę  gotówką,  kartą  płatniczą  lub  debetową,  bądź  ewentualnie przelewem, zgodnie z cennikiem ZPSB obowiązującym w dniu realizacji Vouchera.
 9. Udzielone rabaty, zniżki, promocje, karty prezentowe i Vouchery nie sumują się.
 10. Voucher wystawiony na konkretną usługę nie może być zrealizowany na inną usługę niż wskazaną na Voucherze.
 11. Warunkiem skorzystania  z  Vouchera  jest  kontakt z Dziekanatem Wydz. Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach, tel. 91 38 77 098, e-mail: gryfice@zpsb.pl w celu rezerwacji miejsca na poszczególną usługę.
 12. Posiadacz Vouchera  ponosi  wyłączna  odpowiedzialność  za  utratę    W  takim  wypadku, posiadaczowi Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania duplikatu Vouchera. Wyjątek stanowi Voucher imienny. ZPSB po udanej weryfikacji może wystawić duplikat.
 13. Zasady realizacji  usług  objętych  Voucherem  przez ZPSB określają  odrębne regulaminy.
 14. ZPSB odpowiada wobec posiadaczy Vouchera za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie.
 15. Niewykorzystanie Vouchera,  zgodnie  z  terminem  określonym  w  6  niniejszego  Regulaminu,  jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec ZPSB z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 16. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w regulaminie świadczenia usług edukacyjnych przez ZPSB, w odpowiednich  przepisach kodeksu cywilnego.
 17. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem

będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby ZPSB.